Ekvitermní křivka tepelného čerpadla a princip

Ekvitermní křivka je důležitá pro funkci tepelného čerpadla, protože tepelné čerpadlo pracuje na principu ekvitermního procesu. Tepelné čerpadlo využívá teplo z okolního prostředí, například ze vzduchu nebo země, k ohřevu vytápěného prostoru.

Proces tepelného čerpadla zahrnuje dva hlavní kroky:

  1. Kompresi - teplo je přiváděno z okolního prostředí do kompresoru, který zvyšuje teplotu chladiva (např. freonu) na vyšší úroveň.
  2. Expanzi - následně se chladivo vyvádí do expanzního ventilu, kde dochází k jeho ochlazení a zároveň k uvolnění tepla, které se používá k ohřevu vytápěného prostoru.

Ekvitermní křivka ukazuje, že při konstantním tlaku se entalpie chladiva zvyšuje při kompresi a snižuje při expanzi. Tepelné čerpadlo využívá tuto změnu entalpie k přenosu tepla z okolního prostředí do vytápěného prostoru.

Využití ekvitermní křivky je v tepelném čerpadle klíčové k optimalizaci výkonu systému a k dosažení co nejvyšší účinnosti.